Volwassenen – Werkwijze

Aanmelding

U kunt u via het aanmeldingsformulier op deze website aanmelden. Ook kunt u bellen tijdens ons telefonisch spreekuur, dagelijks van 11.30u tot 12.30u, met uitzondering van donderdag.

Wanneer u aan de beurt bent wordt u terug gebeld en wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Afhankelijk van de problemen die zich voordoen, de hulpvraag vindt er een intakegesprek plaats met u alleen of met het gezin of uw partner samen. De wachttijd voor een eerste contact is variabel en staat vermeld op de homepage.

Behandeling

In onze praktijk bieden we diverse vormen van behandeling o.a.:

Systeemtherapie

Het uitgangspunt van systeemtherapie is veranderingen bewerkstelligen met aandacht voor relaties, gezin of omgeving. Het idee hierachter is dat een probleem nooit op zichzelf staat maar samenhangt met alle betrokkenen binnen een systeem. Daarbij kan gedacht worden aan leden binnen het gezin maar ook bepaalde individuen in de omgeving. Elk individu heeft op zijn eigen manier invloed op de situatie en ook op het probleem.  Systeemtherapie kan toegepast worden bij hele gezinnen of binnen de partnerrelatie.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie, en is gebaseerd op de theorie dat klachten zoals gevoelens van angst of somberheid niet in stand blijven door gebeurtenissen, maar door de manier waarop je denkt en doet. In de therapie wordt onderzocht welke patronen er zijn ontstaan in gedachten, gevoelens en gedrag. Samen met de therapeut wordt actief gewerkt aan het doorbreken van deze patronen.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, oftewel EMDR is een effectieve behandelmethode om trauma’s te verwerken. Het wordt daarnaast toegepast bij allerlei klachten waarbij er een verband wordt verondersteld tussen negatieve gevoelens en gedrag in het hier en nu en beladen herinneringen uit het verleden. U kunt hierbij denken aan een pestverleden waardoor u nu nog altijd sociale angst of een negatief zelfbeeld heeft.

Behandeling kan zowel face-to-face plaatsvinden als ook via Beeldbellen.

Afronding

Gedurende de behandeling vinden regelmatig evaluatiemomenten plaats. Ook wordt er regelmatig via vragenlijsten gemeten wat uw vorderingen zijn. Dit geeft u en de behandelaar inzicht in de effectiviteit van de ingezette behandeling. Na afronding vindt een afrondingsgesprek plaats en wordt het behandelresultaat aan de verwijzer, meestal de huisarts, terug gerapporteerd.