Verwijzers

De huidige eerstelijns GGZ en een deel van de tweedelijns GGZ vormen vanaf 2014 samen de Generalistische Basis GGZ. In het bijbehorende nieuwe vergoedingensysteem in de GB GGZ vervalt de declaratie per consult. Daarvoor in de plaats is er een stelsel met 4 zorgproducten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Ieder zorgproduct telt een vast aantal minuten, waarbinnen de totale prestatie (intake, diagnose, behandeling, overleg huisarts, consultatie, e-health, etc.) dient plaats te vinden. Afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag wordt de cliënt binnen een van deze vier producten behandeld. Ook cliënten met stabiele chronische problemen kunnen dus binnen de basis GGZ worden behandeld. Wij bieden binnen onze praktijk vanaf 1 januari 2014 GB GGZ.

Naast de 4 vastgestelde zorgproducten is er nog het Onvolledig behandeltraject, bedoeld voor behandelingen die niet worden afgemaakt bv omdat een cliënt naar de Specialistische GGZ wordt verwezen, en het zgn. OVP (Overig Product) consult voor zorg die niet vanuit het basispakket vergoed wordt.

 Wat betekent dit voor u als verwijzer?

De huisarts krijgt een cruciale rol in de GGZ. Zij zijn de enigen die rechtstreeks mogen verwijzen naar de GB GGZ.Op basis van de ter beschikking staande (nieuwe)modellen, kennis en ervaring heeft de huisarts drie verwijsmogelijkheden:

  • Klachten die buiten de DSM classificatie vallen kunnen door u zelf of door de POH worden behandeld. Denk hierbij aan: Relatie- opvoedings- en werkproblemen, de aanpassingsstoornis en de V-codes ( o.a. ouder-kindprobleem, verwaarlozing, geweld buiten het gezin). Hulp bij deze klachten worden vanaf 2014 niet langer vergoed.  U kunt cliënten met deze klachten naar ons verwijzen, de zorg valt echter buiten de vergoedingsregeling en komt voor eigen rekening van de cliënt. Op onze site is een tarievenlijst te vinden waarop vermeldt staat wat deze zorg kost.
  • Is er sprake van een psychische stoornis of het vermoeden van een stoornis, dan is een verwijzing naar de GB GGZ op zijn plaats.
  • Complexe en risicovolle stoornissen horen thuis in de Specialistische (S)GGZ.

U kunt dus doorverwijzen naar de GB GGZ op basis van een psychische stoornis volgens de DSM V of bij het vermoeden van een dergelijke stoornis.

De psycholoog in de GB GGZ stelt de diagnose en beoordeelt samen met de cliënt welke behandeling wordt ingezet. 

Welke gegevens moeten er op de verwijzing staan?

Naast   de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de GB GGZ absoluut noodzakelijk dat er vermeld wordt:

  •   Dat het om de verwijzing naar de generalistische basis GGZ   gaat
  •   Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM V stoornis. Of als u zelf een stoornis heeft vastgesteld  de door u vastgestelde  stoornis
  •   Uw eigen gegevens, inclusief uw AGB-code
  •   Persoonsgegevens en BSN van cliënt

En als de psycholoog een andere diagnose stelt dan u?

Bijvoorbeeld omdat er toch geen DSM V stoornis wordt geconstateerd, of omdat er sprake blijkt te zijn van zwaardere problematiek die niet in de GB GGZ thuis hoort. Dan verwijst hij of zij de cliënt terug naar u. Om te voorkomen dat cliënten dan meteen hun eigen risico kwijt zijn (de bekostiging gaat immers niet meer per consult maar per product) kan het Onvolledig behandeltraject worden gedeclareerd. Daarin wordt rekening gehouden met maximaal twee consulten.

U kunt vervolgens de cliënt naar de SGGZ verwijzen of, als er sprake is van lichte klachten, naar de POH-GGZ.

Binnen de GB GGZ kan de psycholoog in samenspraak met de cliënt van product switchen, mocht dat noodzakelijk blijken, daar is dan geen nieuwe verwijzing voor nodig.

Geen eigen bijdrage GB GGZ  in 2018

In 2018 heeft iedereen vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Er hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. In 2018 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal.