Kind en jeugd – Werkwijze

Aanmelding

U kunt uw kind of jongere aanmelden via het aanmeldingsformulier op deze website. Ook kunt u bellen tijdens ons telefonisch spreekuur, dagelijks van 11.30u tot 12.30u, met uitzondering van maandag en donderdag.

Wanneer u kind aan de beurt is wordt u terug gebeld en wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Afhankelijk van de problemen die zich voordoen, de hulpvraag en de leeftijd van de aangemelde cliënt, vindt er een intakegesprek plaats met ouders alleen of met ouders en kind of jongere samen. Bij gescheiden ouders streven we er naar, in het belang van het kind, om met beide ouders in gesprek te gaan, gezamenlijk dan wel apart. De wachttijd voor een eerste contact is variabel en staat vermeld op de homepage.

Psycho-diagnostiek

Het kan zijn dat er na het intakegesprek vragen zijn over de precieze aard of het ontstaan van de klachten of wat voor behandeling mogelijk zou aansluiten. In dat geval kan er onderzoek gedaan worden.

Wij bieden onderzoek naar zowel de cognitieve ontwikkeling als naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. U kunt hierbij denken aan intelligentieonderzoek, onderzoek naar het executief functioneren, persoonlijkheidsonderzoek en belevingsonderzoek. Na het onderzoek vindt een adviesgesprek plaats met ouders over de aard van de klachten en een mogelijk behandeltraject.

Behandeling

In onze praktijk bieden we diverse vormen van behandeling o.a.:

Systeemtherapie

Het uitgangspunt van systeemtherapie is veranderingen bewerkstelligen met aandacht voor relaties, gezin of omgeving. Het idee hierachter is dat een probleem nooit op zichzelf staat maar samenhangt met alle betrokkenen binnen een systeem. Daarbij kan gedacht worden aan leden binnen het gezin maar ook bepaalde individuen in de omgeving. Elk individu heeft op zijn eigen manier invloed op de situatie en ook op het probleem. Zo kunnen ouders onbewust problemen van hun kind in stand houden of verergeren door de manier waarop zij met het kind omgaan. Een ander voorbeeld is dat de ziekte of handicap van een kind in het gezin veel invloed heeft op het gedrag en de stemming van een ander kind in het gezin. Systeemtherapie kan toegepast worden bij hele gezinnen maar ook alleen met ouders, in echtscheidingssituaties of binnen de partnerrelatie.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie, en is gebaseerd op de theorie dat klachten zoals gevoelens van angst of somberheid niet in stand blijven door gebeurtenissen, maar door de manier waarop je denkt en doet. Een kind kan bijvoorbeeld gepest zijn en daardoor in nieuwe sociale situaties denken dat hij of zij weer gepest zal worden. Hierdoor kunnen angstige gevoelens ontstaan en kan het kind zich gaan terugtrekken. Een ander voorbeeld is een jongere die negatieve en sombere gedachten heeft over zichzelf en de toekomst. Een gevolg kan zijn dat hij of zij niet meer uit bed komt en weigert naar school te gaan. In de therapie wordt (spelenderwijs) onderzocht welke patronen er zijn ontstaan in gedachten, gevoelens en gedrag. Samen met de therapeut wordt actief gewerkt aan het doorbreken van deze patronen.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, oftewel EMDR is een effectieve behandelmethode om trauma’s te verwerken. Het wordt daarnaast toegepast bij allerlei klachten waarbij er een verband wordt verondersteld tussen negatieve gevoelens en gedrag in het hier en nu en beladen herinneringen uit het verleden. Kinderen en jongeren kunnen nare dingen mee maken die hen niet loslaten. De ontwikkeling kan hierdoor stagneren. Behandeling is dan erg belangrijk zodat zij zich weer vrij kunnen voelen om hun talenten te ontplooien.

Groepsbehandelingen

In groepsbehandelingen worden verschillende problemen aangepakt. Er wordt gewerkt in groepen op basis van leeftijd en/of problematiek. Het voordeel van groepsbehandelingen voor kinderen is dat kinderen het gevoel krijgen niet de enige te zijn met die problemen, maar ook het hulp kunnen bieden aan elkaar. Als zij zelf een probleem hebben opgelost kunnen ze met eigen ervaringen andere kinderen helpen. Spelenderwijs worden oefeningen gedaan en vaardigheden aangeleerd. Ook jongeren kunnen veel baat hebben bij een groepsbehandeling. Wanneer de contacten met andere jongeren moeizaam gaan, kan een groep bijvoorbeeld helpen om in een veilige omgeving uiting te geven aan deze gevoelens van onzekerheid en ze te overwinnen. Daarnaast kunnen jongeren elkaar als geen ander aanspreken op onwenselijk gedrag en elkaar helpen gezondere oplossingen te vinden voor hun problemen.

Afronding

Gedurende de behandeling vinden regelmatig evaluatiemomenten plaats. Na afronding vindt een afrondingsgesprek plaats en wordt het behandelresultaat aan de verwijzer, meestal de huisarts terug gerapporteerd.